Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

 
                                                              
 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
 

Přihlášky na školní rok 2019/2020 podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy osobně na sekretariátě školy nebo poštou.
Přihlášku je možno stáhnout na www.sos.jablunkov.cz zde: prihlaska_SS_denni_trilete_a_ctyrlete_studium.pdf (215,4 kB)
Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2019

 

Studijní čtyřletý obor s maturitou:

23_45M/01 - Dopravní prostředky (doprava a logistika)

Obor vhodný pro dívky a chlapce, plánovaný počet přijatých 24.
Lékařské potvrzení není požadováno.
První kolo přijímacích zkoušek z jazyka českého a matematiky se bude konat ve dvou termínech, a to 12.4.2019 a 15.4.2019.
Testy z Českého jazyka a Matematiky, které uchazeči vykonají v rámci přijímacího řízení.
Tyto jednotlivé testy organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Škola zašle pozvánku k přijímacímu řízení.
Druhé a další kola budou probíhat do naplnění kapacity

Kritéria pro vyhodnocení pořadí:

obor: Dopravní prostředky

podíl kritéria v %

počet bodů

prospěch 2. pololetí 8. ročníku

     a 1. pololetí 9. ročníku

40 %

maximálně 40 bodů

 přijímací zkouška z jazyka českého

30 %

        maximálně 30 bodů

 přijímací zkouška z matematiky

30 %

        maximálně 30 bodů

Celkem

100 %

       maximálně 100 bodů


Kritérium prospěchu – průměrný prospěch za jednotlivá pololetí má vliv na přidělení bodů v následujícím rozpětí: za průměrný prospěch 1,0 v jednom pololetí bude přiřazeno 20 bodů a za průměrný prospěch 2,50 a vyšší v jednom pololetí bude přiřazeno 0 bodů.

Poznámka: uchazeči ze zemi EU mimo ČR jsou uvolněni z přijímacích zkoušek z českého jazyka, do bodového hodnocení se započítává 18 bodů. Bude proveden pohovor v jazyce českém.

Zkušební testy z jazyka českého a matematiky lze stáhnout na webových stránkách školy, v záložce přijímací řízení.
Náhradní termín pro uchazeče, který se pro vážné důvody k jednotným termínům nedostaví a svoji účast nejpozději do tří dnů písemně omluví a omluva bude uznána, je stanoven náhradní datum 13. 5.2019 za 1. termín a 14.5.2019 za druhý termín.
Zápisový lístek přijatý uchazeč uplatní podáním do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na sekretariát školy.


 

Učební tříleté obory s výučním listem:


23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

Plánovaný počet přijatých 24
Obor vhodný pro dívky a chlapce

41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů (opravář - řidič - montér - svářeč)
Plánovaný počet přijatých 24
Obor vhodný pro chlapce


65-51-H/01 - Kuchař-číšník (gastronomické a cateringové služby)
Plánovaný počet přijatých 24
Obor vhodný pro dívky a chlapce


Kritéria přijetí pro učební tříleté obory s vyučním listem
Přijímací pohovor, bez přijímacích zkoušek.

Výsledky dvou posledních absolvovaných ročníků základní školy,

výsledky z 2. pololetí 8. a 1. pololetí 9. třídy.
Lékařské potvrzení na přihlášce pro zdravotní způsobilost v daném učebním oboru.

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče ve vzdělávání dle nařízení vlády o soustavě oboru vzdělávání č. 211/2010 Sb. Zde: stanovisko ředitele k lékařským prohlídkám.docx (82,1 kB)
Ukončená povinná školní docházka.

První kolo přijímacího řízení – přijímací pohovory jsou 23. a 24. dubna 2019 v 9.30 hodin.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do tříletých oborů s výučním listem nejdříve od 24. dubna 2019.
Druhé a další kola přijímacího řízení budou probíhat do naplnění kapacity.


 

Učební obor s výučním listem – zkrácené  1,5-leté studium
 

23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik - řidič profesionál)

Pro dívky a chlapce, absolventy s výučním listem nebo maturitní zkouškou.
Plánovaný počet přijatých 30.
První kolo přijímacího řízení 29.4.2019 v 9.30 hodin.
Druhé a další kola přijímacího řízení budou probíhat do naplnění kapacity.

Kritéria přijetí:

Přijímací pohovor, bez přijímacích zkoušek.
Nástup do prvního ročníku je podmíněn předložením úředně ověřené kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení a kopie řidičského průkazu skupiny B.
Lékařské potvrzení na přihlášce pro zdravotní způsobilost v daném oboru.

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče ve vzdělávání dle nařízení vlády o soustavě oboru vzdělávání č. 211/2010 Sb. – Zde: stanovisko ředitele k lékařským prohlídkám.docx (82,1 kB)
 

V Jablunkově dne 30.1.2019
Ing. Szotkowski Roman
ředitel SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov