Hodnocení maturitní práce

Kritéria hodnocení maturitních prací ve školním roce 2018/2019

Téma maturitní práce:  Zvolené téma (Dopravní prostředky),
Obor:  Dopravní prostředky,
Parametry dokumentu a formální úpravy maturitní práce  jsou ke stažení:   formuprmatprac.doc (71 kB)

Formální úroveň:
- vzhled stránky
- formát textu
- jazyková úprava

Obsahová úroveň:
- úvod a cíl práce
- dodržení zadané osnovy
- správné vystižení dané problematiky
- rozsah práce
- závěr a vlastní myšlenky
- přílohy – rozsah a vhodnost

Obhajoba maturitní práce:
- vlastní prezentace práce
- jasné vysvětlení cíle, jeho realizace
- reakce a vyjádření k posudku vedoucího práce a oponenta
- věcné a jasné odpovědi při diskuzi

Hodnocení maturitní práce:
1 – výborný   2 – chvalitebný   3 – dobrý   4 – dostatečný   5 – nedostatečný

Návrh na hodnocení maturitní práce podává vedoucí práce a oponent.


 

      Kritéria hodnocení profilové ústní části maturitní zkoušky

Ná   Název zkoušky:    Obhajoba maturitní práce z OAD a odborné praxe

Studijní obor:       23-45-M/01  Dopravní prostředky

Třída:                   4.S
Školní rok:            2018/2019

Dílčí zkouška konaná obhajobou maturitní práce z předmětu „Opravárenství a diagnostika“ a „Odborná praxe“.

Maturitní práce je bodově ohodnocena dle následujících kritérií. Maximální možný počet bodů činí 40 (100%). K dosaženému a sečtenému počtu bodů se vypočte procentuální hodnota (procento úspěšnosti) a přiřadí se stupeň hodnocení.

 

Kritéria hodnocení maturitní práce

Bodové hodnocení (1 - 5 b.)

 
 

 

1 b.

2 b.

3 b.

4. b

5 b.

 

Formální stránka práce

 
 

Rozsah maturitní práce

 

 

 

 

 

 
 

Formální a grafická úprava práce

 

 

 

 

 

 
 

Přehlednost a členění práce

 

 

 

 

 

 
 

Obsahová stránka práce

 
 

Odborná terminologie a práce s literaturou

 

 

 

 

 

 
 

Formulace cílů

 

 

 

 

 

 
 

Praktické zpracování (cíl, výzkum, vzorek, metody)

 

 

 

 

 

 
 

Naplněnost cílů, analýza dat

 

 

 

 

 

 
 

Formulace závěrů, interpretace dat

 

 

 

 

 

 
 

Celkový součet bodů: (max. 40 bodů)

 

 
 

 

 

 

Stupeň
hodnocení

  Procento
úspěšnosti

Hodnotící kritéria

výborný

85% - 100%

Žák  plně uplatňuje požadované poznatky a dovednosti. Zcela se orientuje v problematice.

chvalitebný

70% - 84,99%

Žák ovládá a uplatňuje požadované vědomosti a dovednosti s drobnými chybami.

dobrý

55% - 69,99%

Žák má nepodstatné mezery v osvojených požadovaných poznatcích. Dopouští se chyb.

dostatečný

40% - 54,99%

Žák má v požadovaných dovednostech a vědomostech závažné mezery.

nedostatečný

0% - 39,99%

Žák nemá osvojené požadované poznatky. V uplatňovaných vědomostech se vyskytují závažné nedostatky.

 

Výborný - maturitní práce zcela odpovídá zadání, poznatky a pojmy jsou ucelené, úplné a přesné. Projev je výstižný a správný, výstupy jsou esteticky graficky upraveny, jsou přípustné jen menší nedostatky.

 

Chvalitebný - maturitní práce odpovídá zadání, poznatky a pojmy jsou téměř ucelené, úplné a přesné. Projev je výstižný a správný, bez větších nepřesností, výstupy jsou esteticky graficky upraveny, jsou přípustné menší nedostatky.

 

Dobrý - maturitní práce téměř odpovídá zadání, poznatky a pojmy jsou  ucelené, s dílčími nepřesnostmi. Projev není zcela výstižný a správný, s řadou nepřesností. Obsah práce je dodržen s častými nedostatky.

 

Dostatečný – maturitní  práce neodpovídá zadání, poznatky a pojmy jsou neucelené, se zásadními nepřesnostmi.  Projev není výstižný a zcela správný, výstupy nejsou zcela estetické. Obsah práce není dodržen s častými nedostatky.

 

Nedostatečný – maturitní  práce zcela neodpovídá zadání, poznatky a pojmy jsou neucelené, se zásadními nepřesnostmi.  Projev není výstižný a je zcela nesprávný, výstupy často zcela chybí. Obsah práce není zcela dodržen.