Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/18

 
                                                              
 
Přihlášku je možno stáhnout:
Ve formátu .pdf  Prihlaska_SS_2016_denni.pdf (504,5 kB)  nebo
 
Počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání:
 

Na základě § 60, odst. 3, písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji  předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto :

 Čtyřletý obor s maturitou

Kód oboru

vzdělání          

Počet přijímaných uchazečů

 

Dopravní prostředky

„Doprava a logistika“

 

 

23-45-M/01

 

17

Přijímací řízení

12.4.2017  - 1. řádný termín

19.4.2017  - 2. řádný termín

V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč uvedl v přihlášce jako první v pořadí. Ve 2. termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč uvedl jako druhou v pořadí. Jednotnou přijímací zkoušku organizačně zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Praha, www.cermat.cz

Obor vhodný pro dívky a chlapce, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče  není požadováno.

Uchazeč si tedy musí zvolit školu, kde jednotné testy vykoná, a to tak, že ji uvede na přihlášce jako první v pořadí. Nejedná se o preferenci školy, ale místa, kde bude konat testy.

  • Na obory vzdělání s maturitní zkouškou denní formy studia budeme kromě výsledků předchozího vzdělávaní zohledňovat také výsledky jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky, které uchazeči vykonají v rámci přijímajícího řízení. Tyto jednotné testy organizuje MŠMT ČR. Centrálním zadáváním i vyhodnocením je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. 

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, nebo jednu školu a dva obory, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy, kód a název oboru vzdělávání, případně i oborové zaměření. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímajícího řízení nejpozději do 1.března 2017.

Náhradní termín pro uchazeče, který se pro vážné důvody (například nemoc doložená lékařským potvrzením) k jednotným testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva bude uznána, je stanoven náhradní termín na 11. května 2017 za první termín a 12. května 2017 za druhý termín. 

Zápisový lístek musí přijatý uchazeč uplatnit do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Kritéria pro vyhodnocení pořadí:
obor Dopravní prostředky                                       počet bodů
1) prospěch v 2. pololetí 8. roč. a 1. pol. 9. roč.            maximálně   40 bodů
2) přijímací zkouška z jazyka českého                          maximálně   30 bodů
3) přijímací zkouška z matematiky                               maximálně   30 bodů
    Celkem                                                                 maximálně  100 bodů

Kritérium prospěchu - průměrný prospěch v jednotlivých pololetích má vliv na přidělení bodů v následujícím rozpětí:
za prospěch 1,00 v jednom pololetí bude přiřazeno 50 bodů a za průměrný prospěch 2,50 a vyšší v jednom pololetí bude přiřazeno 0 bodů.

Poznámka: uchazeči ze zemí EU mimo ČR jsou uvolněni z přijímacích zkoušek z českého jazyka, do bodového hodnocení se započítává 18 bodů.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat u maturitního oboru denního studia z české jazyka a literatury a matematiky formou písemných testů.
ČJL - 30 bodů, 60 minut na vypracování, bez pomůcek
M - 50 bodů, 70 minut na vypracování, pomůcky rýsovací potřeby

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do tříletých oborů nejdříve 22.4.2017.

 

Kritéria přijetí pro učební tříleté obory s výučním listem:                                                                          

 

 
Tříleté obory s výučním listem

Kód oboru

vzdělání          

Počet přijímaných uchazečů

 

 

Přijímací zkoušky se nekonají – přijímací pohovor v termínech
19.4. a 20.4.2017
v 9.30 hodin

Mechanik opravář motorových vozidel

„Automechanik“

23-68-H/01

chlapci a dívky

24

Opravář zemědělských strojů

„Opravář–řidič–montér-svářeč“

 

41-55-H/01

chlapci

24

Kuchař-číšník

„Gastronomické a cateringové služby“

 

 

65-51-H/01

chlapci a dívky

 

17

 

Přijímací pohovor, bez přijímacích zkoušek. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků dvou posledních absolvovaných ročníků základní školy. Lékařské potvrzení na přihlášce pro zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném učebním oboru (požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání č. 211/2010 Sb. – Ke stažení: stanovisko ředitele k lékařským prohlídkám.docx (82,1 kB)
Ukončená povinná školní docházka.
První kolo přijímacího řízení – přijímací pohovory jsou 19. a 20.dubna 2017 v 9:30 v budově školy ul. Školní 416.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do tříletých oborů nejdříve 22.4.2017.
 


Zkrácené 1,5 leté studium učebního oboru s výučním listem

Kód oboru

vzdělání          

Počet přijímaných uchazečů

 

Mechanik opravář motorových vozidel

„Automechanik – řidič profesionál“

 

23-68-H/01

 

30

Přijímací zkoušky se nekonají

Přijímací pohovor v termínech
27.4.2017 v 9:30 hodin

 

Kritéria přijetí:
Přijímací pohovor, bez přijímacích zkoušek 27.4.2017 v 9.30 hodin pro 1. kolo přijímacího řízení.

Druhé a další kola přijímacího řízení budou probíhat do naplnění kapacity.
Nástup do prvního ročníku je podmíněn předložením úředně ověřené kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení a kopie řidičského průkazu skupiny B.
Lékařské potvrzení na přihlášce pro zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném učebním oboru (požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání č. 211/2010 Sb. – Ke stažení: stanovisko ředitele k lékařským prohlídkám.docx (82,1 kB)

 

V Jablunkově dne 31. ledna 2017

Ing. Szotkowski Roman, ředitel školy